Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor evenementen- en activiteitenorganisatie:
Limburg Activiteiten

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Activiteiten: alle programma’s en evenementen welke door Limburg Activiteiten worden georganiseerd. Tevens alle werkzaamheden die direct en/of indirect met de activiteiten en/of opdrachtgever/-locatie te maken hebben.
 2. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere participanten, die gebruik maken van de diensten van Limburg Activiteiten.
 3. Deelnemer: iedereen die actief en passief deelneemt aan een door Limburg Activiteiten georganiseerde activiteit/programma.
 4. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Limburg Activiteiten levert.
 5. De directie: zij die als eigenaren van Limburg Activiteiten staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14.05.98.72
 6. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Limburg Activiteiten en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Limburg Activiteiten zijn vrijblijvend.
 2. Offertes (inclusief prijzen en periode(s)) zijn geldig tot de daarop aangegeven uiterste beslisdatum. Daarna behoudt Limburg Activiteiten zich het recht voor om een offerte in te trekken of aan te passen.
 3. Indien een boeking binnen 1 week voorafgaande aan het evenement plaats vindt, behoudt Limburg Activiteiten zich het recht voor om € 35,00 extra reserveringskosten in rekening te brengen.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Limburg Activiteiten niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Men kan zich zowel telefonisch als via internet en mondeling voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen.
 2. Wanneer bevestiging per telefoon of via internet of mondeling plaatsvindt, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de afgesloten schriftelijke overeenkomst.
 3. Limburg Activiteiten bevestigt de aanmelding en/of bevestiging voor een door Limburg Activiteiten georganiseerde activiteit middels een schriftelijke overeenkomst met ordernummer en datum.
 4. Door ondertekening van de overeenkomst met ordernummer en datum, verklaart contractnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 5: Wetenschap van risico

 1. Opdrachtgever c.q. deelnemer, die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch dan wel via internet heeft bevestigd) verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan alle deelnemers gaan deelnemen.
 2. Opdrachtgever verklaart alle relevante medische en/ of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan Limburg Activiteiten te hebben gemeld.
 3. Opdrachtgever verklaart de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. De directie mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
 2. De directie mag tot vijf dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen.
 3. Limburg Activiteiten houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte.
 4. Het is toegestaan om tot 1 week van te voren het deelnemersaantal met maximaal 20% te wijzigen zonder consequentie voor de programma prijs per persoon.
 5. Indien de groepsgrootte met meer dan 20% verminderd wordt na bevestiging, zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing op het deel groter dan 20% (zie artikel 12).
 6. Het kan niet gegarandeerd worden dat wijzigingen die binnen 3 werkdagen vooraf aan de arrangementsdatum worden doorgegeven volledig verwerkt kunnen worden. Limburg Activiteiten doet zijn uiterste best deze wijzigingen door te voeren, maar houdt zich het recht voor om wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de arrangementsprijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.
 7. Bij wijziging van arrangementsdatum door opdrachtgever houdt Limburg Activiteiten zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de arrangementsprijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.
 8. Indien opdrachtgever, c.q. deelnemers meer dan een half uur te laat voor de activiteiten verschijnen zullen hiervoor extra kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 7: Volmachten

 1. Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Limburg Activiteiten – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
 2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
 3. Bij bevestiging van een activiteit bij Limburg Activiteiten wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8: Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 9: Schade

 1. Kosten voortkomend uit de schade en/ of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
 2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Limburg Activiteiten en de eigenaren van de locatie en/ of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 10: Begeleiding en uitvoering

 1. De deelnemers van de groep die een activiteit met Limburg Activiteiten zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel Limburg Activiteiten als door Limburg Activiteiten ingehuurde leveranciers) op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
 2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.
 3. Limburg Activiteiten stelt zich garant voor de algehele coördinatie van het gecontracteerde evenement, inclusief de door derden te leveren materialen en diensten.
 4. Bij een evenement op locatie zorgt opdrachtgever dat de ruimte wordt opgeleverd volgens de specificaties in de overeenkomst.
 5. Limburg Activiteiten heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 11: Betaling, rente en incassokosten

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum – tenzij anders is overeengekomen – door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Limburg Activiteiten of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bank- of gironummer ten name van Limburg Activiteiten te Maastricht.
 2. Limburg Activiteiten is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag, dat in de bevestiging wordt vermeld, te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met maximaal 50% van het totaalbedrag tenzij anders vermeld in de bevestiging. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Limburg Activiteiten behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren in het geval het voorschot niet tijdig ontvangen is.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 5. Indien contractnemer in gebreke blijft tijdig de door Limburg Activiteiten verstrekte factuur te voldoen of eventuele schade te vergoeden, behoudt deze laatste zich het recht voor om tot invordering over te gaan. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van contractnemer. Tevens is over het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldatum.
 6. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is.
 7. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
 8. Limburg Activiteiten is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.
 9. Limburg Activiteiten wordt door de opdrachtgever ingehuurd als organisator, maar is onder geen beding, aansprakelijk voor de betalingen aan leveranciers.

Artikel 12: Annulering

 1. Annulering van een activiteit dient ten allen tijde schriftelijk te geschieden.
 2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor de opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.
  Limburg Activiteiten zal de volgende kosten in rekening brengen:

  1. Bij annulering meer dan 8 weken voor aanvang van het programma worden uitsluitende de daadwerkelijk gemaakte kosten tot op dat moment in rekening gebracht.
  2. Bij annulering tussen de 8 en 4 weken voor aanvang van het programma: 25% van de totale prijs;
  3. bij annulering tussen de 4 en 2 weken voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit 60 % van de totale prijs;
  4. bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor aanvang: 85% van de totale prijs;
  5. bij annulering binnen 1 week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 100% van de totale prijs.
 3. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Limburg Activiteiten ten gevolge van de annulering de in artikel lid 2 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.
 4. Voor reserveringen / annuleringen ten aanzien van hotel en horeca wordt verwezen naar de algemene horeca voorwaarden
 5. In geval van overmacht behoudt Limburg Activiteiten zich het recht voor activiteiten te annuleren. Dit zal altijd met opgaaf van redenen gebeuren.
 6. In het geval Limburg Activiteiten door overmacht zich genoodzaakt ziet een activiteit te annuleren, worden eventueel betaalde voorschotten 100% terugbetaald.
 7. Limburg Activiteiten is in geval van annulering geen extra vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd, zoals schadeloosheidstelling voor gemaakte kosten buiten de kosten voor het programma van Limburg Activiteiten om, kosten gemaakt door opdrachtgever naar derden, of smartengeld.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting, die de opdrachtgever c.q. deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Limburg Activiteiten gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Limburg Activiteiten is toe te rekenen, noch aan de leverancier wiens hulp Limburg Activiteiten bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever c.q. deelnemer; of
  2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken; of
  3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Limburg Activiteiten of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 2. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt niet verstaan neerslag.
 3. Voor schade ontstaan aan of diefstal van apparatuur of onderdelen van de inrichting/aankleding tijdens de uitvoering of de opbouw / afbraak van een evenement, op een locatie van contractnemer, is de contractnemer volledig aansprakelijk. Het afsluiten van een eventuele evenementenverzekering blijft voor rekening en verantwoording van contractnemer.
 4. De onder 3 bedoelde gebeurtenissen worden onmiddellijk aan Limburg Activiteiten gemeld.
  Limburg Activiteiten behoudt zich het recht voor reparaties te laten uitvoeren door of nieuwe apparatuur aan te schaffen bij bedrijven naar eigen keuze.
 5. Wanneer vervanging nodig is, vergoedt contractnemer de nieuwwaarde van de te vervangen apparatuur of onderdelen.

Artikel 14: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid

 1. In geval van aansprakelijkheid voor schade door dood of letsel van de opdrachtgever c.q. deelnemer, beperkt deze aansprakelijkheid zich tot een vergoeding van maximaal € 1.000.000,00.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van Limburg Activiteiten voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de opdrachtgever c.q. deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Limburg Activiteiten.
 3. Limburg Activiteiten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- of annuleringsverzekering.
 4. Limburg Activiteiten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/ of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en/ of tijdens een activiteit. Toestemming van Limburg Activiteiten om alcohol te nuttigen voorafgaande en/ of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Limburg Activiteiten hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/ of letsel.

Artikel 15: Klachten

 1. Reclames met betrekking tot de door Limburg Activiteiten georganiseerde activiteiten dienen binnen 5 dagen na afloop van de activiteiten c.q. het programma schriftelijk per aangetekende post bij Limburg Activiteiten te worden ingediend.
 2. Het indienen van reclames schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.

Artikel 16: Geschilbeslechting

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen wederpartij en Limburg Activiteiten, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Maastricht. Limburg Activiteiten blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet, of het toepasselijke internationale verdrag, bevoegde rechter.

Artikel 17: Toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen Limburg Activiteiten en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18: Auteursrecht, intellectueel eigendom

 1. Limburg Activiteiten behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Limburg Activiteiten bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen aan Limburg Activiteiten toebehoren.

Artikel 19: Slechte weersomstandigheden

 1. Limburg Activiteiten heeft het recht een activiteit: te wijzigen / aan te passen / af te gelasten, indien dit noodzakelijk is vanwege slechte weersomstandigheden. Dit altijd in overleg met de opdrachtgever.